บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

ข้อควรพิจารณาเลือกใช้บริการ

มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

 

โครงการ การพัฒนาระบบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม Innovatiom And Technology Assistance Program : ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    

 

บริษัท ไทยทาเคนาคาสากลก่อสร้าง จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานและตรวจสอบกระบวนการผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์

  

 

 

ประชุมทีมวางแผนการทำงานทุกครั้งก่อนเข้างาน

 

 

วิศศวกรและบุคลากรจาก สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ได้ผ่านการฝึกอบรม "หลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย" และ "หลักสูตรการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานอังกฤษและกฎหมายไทย" ตามกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 "

  

 

 ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 โรงงาน จากจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม และจัดการมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์นำเทคโนโลยีสะอาด (CT) การนำวัสดุที่มีศักยภาพ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้เแนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์