บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Blog Detail

โครงการพัฒนาศักยภาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท สยาม ไมโครไพล์ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 โรงงาน จากจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้บระกอบการอุตสาหกรรม ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม

และจัดการมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์นำเทคโนโลยีสะอาด (CT) การนำวัสดุที่มีศักยภาพ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ภายใตเแนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

  

 

 

 

สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป 

ดำเนินธุรกิจด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศ และด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า
All About Engineering Solution